روز ملی محیط زیست.

شرکت زیارت فعالیتهایی با مراکز علمی ، اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو در زمینه اثبات گسترش مصارف غذایی و دارویی زعفران را دارد. زعفران زیارت دارای گواهینامه استاندارد ایران و پروانه تاسیس و بهربرداری و پروانه ساخت آزمایشگاه اکردیته میکروبی و شیمیایی میباشد زیارت در راستای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی محیط زیست نه تنها با رعایت اصول بهداشتی در محیط کار خود بلکه با اطلاع رسانی در جهت اهداف زیست محیطی گام برمیدارد

روابط عمومی زعفران زیارت

1398/06/12

روز ملی محیط زیست  

  شرکت زیارت فعالیتهایی با مراکز  

منبع : روابط عمومی زعفران زیارت 

تاریخ : 1398/06/12 

جزئیات